Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

infolinia 697 79 58 18

Regulamin świadczenia i korzystania z usług hostingowych


Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawartej na czas nieograniczony, pomiędzy: WebCover Sławomir Gortat z siedzibą w Ciechanowie przy ulicy Konwaliowej 27, zwaną dalej „WebCover”  a użytkownikiem abonamentowych usług internetowych dostarczanych przez WebCover w szczególności: kont poczty elektronicznej, kont serwerów wirtualnych zwanym dalej ABONENTEM.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez WebCover  a także określa prawa i obowiązki WebCover oraz Abonenta.
 2. Przed korzystaniem z usług WebCover Abonent jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane. Rejestracja usługi abonamentowej WebCoverprzez Abonenta, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 3. WebCover ma prawo do zaprzestania bez wcześniejszego powiadomienia, świadczenia usług dla Abonenta, który łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Rejestracja konta

Serwery wirtualne
 1. Aby zarejestrować konto serwera wirtualnego, należy wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się, na właściwej dla danego pakietu usług, stronie internetowej www.webcover.eu, podając pełne i prawdziwe dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 2. Poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza danej usługi Abonent uruchamia dwutygodniowy darmowy okres próbny.
 3. Przedłużenie ważności konta nastąpi po dokonaniu w okresie próbnym wpłaty abonamentu na konto bankowe WebCover .Po uzyskaniu potwierdzenia wpłaty WebCover przedłuża ważność konta na okres za jaki został uiszczony abonament.
 4. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty WebCover zablokuje konto na 7 dni. Jeśli w tym czasie WebCover nie otrzyma potwierdzenia wpłaty, konto zostanie usunięte, a umowa z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.
 5. WebCover nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia płatności powstałe z winy osób trzecich takich jak banki, urzędy pocztowe, operatorzy domen, itp.

§ 3 Opłaty abonamentowe

 1. Opłaty abonamentowe mogą być wnoszone wyłącznie w wysokościach, które opublikowane są na stronach internetowych WebCover  O upływie terminu ważności konta Abonent powiadamiany jest automatycznie przed datą wygaśnięcia ważności konta poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez komunikat zamieszczony w panelu administracyjnym odpowiedniego konta.
 2. W przypadku rezygnacji z usług WebCover przed upływem ważności konta Abonent nie otrzyma zwrotu kwoty abonamentowej proporcjonalnej do pozostałego okresu. WebCover zastrzega sobie prawo do zmian cen za oferowane usługi. Zmiany cen usług WebCover nie dotyczą Abonentów, których konta nie przekroczyły terminu ważności.
 3. Opłata abonamentowa jest kosztem użytkowania konta w sieci WebCover  Nie obejmuje ona pozostałych kosztów uzyskania dostępu do sieci Internet, zakupu sprzętu, zakupu oprogramowania, zakupu domeny internetowej, projektu serwisu internetowego lub konfiguracji oprogramowania Abonenta.
 4. Faktura VAT jest wystawiana z chwilą otrzymania przez WebCover dowodu dokonania wpłaty abonamentowej. Faktura VAT jest wystawiana z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty i przesyłana drogą pocztową do Abonenta. Na życzenie Abonenta faktura może zostać wystawiona przed dokonaniem wpłaty na konto WebCover 
 5. Jeśli do końca ważności konta WebCover nie otrzyma potwierdzenia wpłaty za następny okres abonamentowy, konto Abonenta zostanie zablokowane na 7 dni. Po tym okresie, w przypadku dalszego braku dowodu wpłaty, konto zostanie usunięte, a umowa z Abonentem automatycznie rozwiązana.
 6. Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od chwili uruchomienia danej usługi na jedno z pode niżej konto bankowe: Na dowodzie wpłaty należy podać nazwę konta w systemie WebCover  tzw. „login”.

 

§ 4 Dane Abonenta

 1. Podczas rejestracji Abonent jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i uaktualniania ich podczas trwania umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nieprawdziwości podanych przez Abonenta danych, WebCover ma prawo do usunięcia konta niezależnie od dokonanych wcześniej opłat abonamentowych.
 2. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez WebCover danych osobowych podanych podczas rejestracji usługi. Abonent oświadcza, że wie o swoim prawie do wglądu oraz do poprawiania własnych danych osobowych. WebCover zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Abonenta. Jeśli Abonent wyraźnie tego nie zastrzegł, WebCover może opublikować nazwę Abonenta oraz adres jego serwisu na swojej liście referencyjnej.
 3. Abonent oświadcza akceptując ten Regulamin, że upoważnia WebCover do wystawiania faktur VAT za korzystanie z usług bez podpisu odbiorcy

 

§ 5 Obowiązki Abonenta

 1. Pakiety usług oferowanych na platformach WebCover są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent zobowiązuje się przestrzegania niniejszego Regulaminu, a szczególności:. Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej i transferu ustalonych przez WebCover dla każdego pakietu usług. Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie utrudniania swoim działaniem dostępu do usług WebCover innym użytkownikom. Ochrony swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.
 2. Zmiana zapomnianego hasła może nastąpić tylko w drodze kontaktu poprzez pocztę elektroniczną z WebCover pisemnym wydaniu dyspozycji przez właściciela konta oraz potwierdzeniu telefonicznym.

 

§ 6 Odpowiedzialność Abonenta

 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści przesyłane lub publikowane za pomocą wykorzystywanych przez niego usług WebCover. Zabrania się umieszczania na serwerach WebCover danych zawierających nielegalne oprogramowanie lub ułatwiające dostęp do nielegalnego oprogramowania, zawierających treści pornograficzne lub wszelkie inne dane i treści niezgodne z prawem polskim i międzynarodowym. Abonent posiadający dostęp do usługi "telnet" i/lub "SSH" jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie próby wykorzystywania tych usług do celów innych, niż ogólnie przyjęte zasady.
 2. WebCover ma prawo żądać od Abonenta odszkodowania w pełnej wysokości za straty poniesione w wyniku nieprawidłowego użytkowania oferowanych usług.

 

§ 7 Zakres odpowiedzialności WebCover

 1. WebCover zobowiązuje się do: Stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Poinformowania Abonenta, z odpowiednim wyprzedzeniem, o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do usług. Zrekompensowania Abonentowi braku ciągłości w dostarczaniu usług wynikającego z winy WebCover w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o miesiąc za każde 24 godziny przerwy.
 2. WebCover nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:. Nieprawidłowego użytkowania kont.. Podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta.. Złamania niniejszego Regulaminu przez Abonenta.. Kataklizmów (np.: wojen, zamieszek, powodzi, pożarów) oraz działania czynników lub osób trzecich (przestój w dostawie energii elektrycznej, awarie sprzętu, oprogramowania, sieci operatorów telekomunikacyjnych i innych dostawców Internetu i sieci GSM/DCS)

 

§ 8 Zakończenie umowy

 1. Umowa między WebCover a Abonentem wygasa po 21 dniach od rejestracji konta w przypadku nie wniesienia opłaty za usługi lub po upływie 7 dni od daty upływu ważności danego konta. Rezygnacja z usług musi być każdorazowo poprzedzona, powiadomieniem WebCover wysłanym poprzez pocztę elektroniczną, listem poleconym lub złożonym osobiście.
 2. Abonent może zrezygnować z usług WebCover w dowolnym czasie, godząc się z przepadkiem wniesionej opłaty abonamentowej.
 3. W przypadku usunięcia przez WebCover konta z powodu braku wpłaty i powtórnego jego utworzenia na okres próbny przez Abonenta, WebCover ma prawo do usunięcia takiego konta.
 4. Jeśli konto jest wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, jeśli Abonent łamie ogólnie przyjęte zasady użytkowania sieci Internet, działa na szkodę WebCover lub używa usług WebCover do celów niezgodnych z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym, WebCover zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez uprzedniego powiadomienia i bez zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014